TUỔI TRẺ THÀNH PHỐ PHỦ LƯ
TỈNH HÀ NAM

"Yêu tổ quốc, yêu đồng bào.      Học tập tốt, lao động tốt.     Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt.     Giữ ǵn vệ sinh thật tốt.     Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm"

Trang chủDiễn đàn

Giới thiệu chung
Cuộc Đời hoạt động
Những câu nói của Bác
Tư tưởng HỒ CHÍ MINH
Bản Di Chúc
Tác phẩm của  Bác
Phong cách Bác Hồ
Học và Làm
Album Ảnh Bác
Phim tài liệu về Bác
Chuyện Bác Hồ
Nghe chuyện Bác Hồ
Thơ về Bác
Lời bài hát về Bác
Nghe Nhạc về Bác
Hát Karaoke
Hà Nam với Bác Hồ

Soạn: AM 531065 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Đạo đức vô sản, đạo đức cách mạng là thế nào?

    

Bác Hồ thăm gia đ́nh công nhân nhà máy Cao su Sao Vàng.

    
    Mỗi một người công nhân phải hiểu rằng trong mấy mươi năm nay, Đảng, giai cấp công nhân và nhân dân ta đấu tranh cách mạng để đánh đuổi bọn đế quốc thực dân, đánh đổ phong kiến, cho nhân dân nói chung, cho giai cấp công nhân nói riêng làm chủ nước nhà.

    Vậy, đă là người chủ nước nhà, thái độ phải thế nào cho đúng?

    Công nhân phải hiểu tương lai của công nhân và tương lai của xí nghiệp phải dính liền. Công nhân phải hiểu xí nghiệp là của ḿnh, làm chủ nước nhà là nói chung, làm chủ xí nghiệp là nói riêng, xí nghiệp có phát triển, tương lai của công nhân mới tiến lên.

    Cá nhân mỗi công nhân, đối với nước nhà phải như thế nào?

    Chế độ này của ta, phải bảo vệ chế độ của ta. Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng ḥa là của ta, phải bảo vệ Nhà nước của ta. Ai xâm phạm đến Nhà nước của ta, đến chế độ ta, ta phải chống lại họ, bất cứ bằng lời nói hay việc làm.

    ... Của cải ḿnh lao động ra là của nước nhà, của nhân dân, là của ḿnh, là của công. Nhân dân, đặc biệt là giai cấp công nhân phải bảo vệ của cải ấy. Để bảo vệ của cải chung đó, đối với thói tham ô, lăng phí, ta phải chống lại...

    Tính hăng hái, sáng tạo tỏ ra ở chỗ thi đua. Thi đua không phải là tranh đua. Mọi người phải cố gắng tiến bộ, không giấu nghề, người đi trước hiểu biết, dẫn người đi sau, làm cho mọi người cùng tiến bộ.

    Thi đua là phải làm cho tốt. Làm xấu mau hỏng, dùng không bền. Lại phải làm nhiều mới đủ dùng. Phải làm nhanh và phải làm rẻ, không phí phạm th́ giờ, nguyên vật liệu...

    ... Tóm lại, về đạo đức vô sản, công nhân phải hiểu ḿnh là chủ xí nghiệp, chủ nước nhà, hiểu lao động là vẻ vang, phải giữ ǵn của công, chống tham ô lăng phí, phải bảo vệ kỷ luật lao động, phải thi đua làm tốt, nhiều, mau, rẻ. Cải thiện sinh hoạt phải dựa trên cơ sở tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm.

Nói chuyện ở trường cán bộ công đoàn
ngày 19-1-1957, sđd, t.8, tr. 295-296, 297, 298.


    Anh hùng, chiến sĩ thi đua đă là những người tiên phong trong sản xuất, mà cũng là gương mẫu về đạo đức cách mạng. Họ đặt lợi ích chung của dân tộc trên lợi ích riêng của cá nhân. Họ toàn tâm toàn ư phục vụ nhân dân chứ không phải nửa tâm nửa ư. Họ không sợ khó nhọc, ra sức vượt mọi khó khăn để hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ mà Đảng và Chính phủ giao cho họ, chứ họ không suy b́ hơn thiệt của cá nhân, không ganh tị về địa vị và hưởng thụ. Họ không giấu nghề, không d́m những anh em chung quanh ḿnh, họ giúp đỡ mọi người cùng tiến bộ. Họ không tự kiêu, tự măn, tự tư, tự lợi.

Lời chào mừng Đại hội Anh hùng và Chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ hai, ngày 7-7-1958, sđd, t.9, tr. 200.


    ... Chế độ ta là chế độ dân chủ, Đảng và Chính phủ ta chỉ lo phục vụ lợi ích của nhân dân. Đồng bào tất cả các dân tộc, không phân biệt lớn nhỏ, phải thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, phải đoàn kết chặt chẽ như anh em một nhà, để cùng nhau xây dựng Tổ quốc chung, xây dựng chủ nghĩa xă hội, làm cho tất cả các dân tộc được hạnh phúc, ấm no.

Bài nói chuyện với đồng bào và cán bộ tỉnh Cao Bằng
ngày 21-2-1961, sđd, t.10, tr. 282.

    
    ... Công đoàn có một nhiệm vụ rất nặng nề nhưng rất vẻ vang. Cán bộ, đảng viên và đoàn viên thanh niên, các anh hùng và chiến sĩ lao động phải gương mẫu, phải làm đầu tàu trong mọi công việc...

Bài nói chuyện tại Đại hội Công đoàn toàn quốc lần thứ VI
ngày 27-2-1961, sđd, t.10, tr. 293.

    
    ... Làm chủ là: biết cần kiệm xây dựng nông trường, xây dựng đất nước; biết đoàn kết nội bộ, giữa cán bộ và công nhân, đoàn kết giữa nông trường và đồng bào địa phương...

Bài nói chuyện với cán bộ và công nhân nông trường Đông Hiếu (Nghệ An)
ngày 10-12-1961, sđd, t.10, tr. 479.

    
    Chủ nghĩa xă hội là nhằm nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân
và do nhân dân tự xây dựng lấy. Muốn đạt mục đích đó, th́ nhân dân ta phải ra sức thi đua tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm; mỗi người phải cố gắng trở thành lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua, anh hùng lao động, mỗi người phải nâng cao tinh thần làm chủ nước nhà.

Lời khai mạc Đại hội liên hoan anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ III, tháng 5-1962, sđd, t.10, tr. 556.

    
    ... Muốn thực hiện đúng vai tṛ làm chủ, giai cấp công nhân phải quản lư tốt kinh tế, quản lư tốt xí nghiệp, làm cho năng suất lao động không ngừng nâng cao, của cải xă hội ngày càng nhiều với phẩm chất tốt, giá thành hạ.

    ... Ai xây dựng chủ nghĩa xă hội? Nói chung là những người lao động trong xă hội gồm công nhân, nông dân, trí thức cách mạng v.v... nhưng lực lượng chủ chốt xây dựng chủ nghĩa xă hội là công nhân.

    ... Vai tṛ của công nhân tham gia quản lư, đó là biểu hiện quyền làm chủ tập thể của công nhân, viên chức trong mọi mặt hoạt động của xí nghiệp. Quyền lợi của công nhân, viên chức gắn liền với sự phát triển của xí nghiệp và kinh doanh có lăi. Từ làm chủ tư liệu sản xuất, họ phải được làm chủ việc quản lư kinh tế, làm chủ việc phân phối sản phẩm lao động.

    ... Các chú phải nhớ công nhân trẻ làm tốt lắm. Họ nghe và làm theo Đảng, Công đoàn và Đoàn thanh niên. Nhưng chúng ta phải tôn trọng họ, tin tưởng vào họ, thông qua những việc làm cụ thể mà giáo dục, bồi dưỡng cho họ về phẩm chất, đạo đức cách mạng, về chủ nghĩa anh hùng cách mạng của giai cấp công nhân, bồi dưỡng văn hóa, khoa học, kỹ thuật và kiến thức quản lư xí nghiệp cho họ, tạo điều kiện cho họ phát huy vai tṛ làm chủ xí nghiệp là yếu tố quan trọng để đẩy mạnh cách mạng kỹ thuật. Làm cho họ vừa “hồng” vừa “chuyên”, đó là nhiệm vụ trước mắt và cả lâu dài nữa.

Nói chuyện với các đồng chí lănh đạo Tổng Công đoàn Việt Nam,
ngày 18-7-1969, sđd, t.12, tr. 564, 565, 567-568, 570.

(theo Một số lời dạy và mẫu chuyện về
TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
– NXBCTQG)

 

Đạo đức cách mạng (tt)

 

… Muốn xây dựng chủ nghĩa xă hội phải có con người xă hội chủ nghĩa.

   


 … Muốn xây dựng chủ nghĩa xă hội phải có con người xă hội chủ nghĩa. Con người xă hội chủ nghĩa là phải đi đến hoàn toàn không có chủ nghĩa cá nhân. Trong đầu óc mọi người đều có sự đấu tranh giữa cái thiện và cái ác, hoặc nói theo cách mới là sự đấu tranh giữa tư tưởng cộng sản và tư tưởng cá nhân.

    Tư tưởng cộng sản với tư tưởng cá nhân ví như lúa với cỏ dại. Lúa phải chăm bón rất khó nhọc th́ mới tốt được. C̣n cỏ dại không cần chăm sóc cũng mọc lu bù. Tư tưởng cộng sản phải rèn luyện gian khổ mới có được. C̣n tư tưởng cá nhân th́ cũng như cỏ dại, sinh sôi, nảy nở rất dễ.

Nói chuyện tại lớp chỉnh huấn khóa II của Bộ Công an,
Ngày 16-5-1959, sđd, t.9, tr.448

    
    ... Không phải chỉ thiên tài của Người, mà chính là tính coi khinh sự xa hoa, tinh thần yêu lao động, đời tư trong sáng, nếp sống giản dị, tóm lại là đạo đức vĩ đại và cao đẹp của người thầy, đă ảnh hưởng lớn lao tới các dân tộc châu Á và đă khiến cho trái tim của họ hướng về Người, không ǵ ngăn cản nổi.

    ... Loài người đang thức tỉnh; nhưng muốn tự giải phóng hoàn toàn, th́ c̣n phải đấu tranh. Thế mà giờ đây người thầy đột ngột từ giă chúng ta, chưa được trông thấy kết quả cuối cùng của sự nghiệp của ḿnh.

    Những người có tâm huyết làm sao mà có thể cầm được nước mắt? Những người bị áp bức, nam và nữ, há lại không nên nhận lấy nhiệm vụ mà Lênin đă để lại là tiến lên hay sao? Tiến lên!

Lê-nin và các dân tộc Phương Đông,
tháng 7-1924, sđd, t.1, tr. 295, 297.

Bác Hồ thăm một lớp học
b́nh dân


    ... Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Riêng phần tôi th́ làm một cái nhà nho nhỏ, nơi có non xanh nước biếc để câu cá trồng hoa, sớm chiều làm bạn với các cụ già hái củi, em trẻ chăn trâu, không dính líu ǵ với ṿng danh lợi.

Trả lời các nhà báo nước ngoài,
tháng 1-1946, sđd, t.4, tr. 161.


    ... Tôi khuyên đồng bào đoàn kết chặt chẽ và rộng răi. Năm ngón tay cũng có ngón vắn ngón dài. Nhưng vắn dài đều họp nhau lại nơi bàn tay. Trong mấy triệu người cũng có người thế này thế khác, nhưng thế này hay thế khác đều ḍng dơi của tổ tiên ta. Vậy nên ta phải khoan hồng đại độ. Ta phải nhận rằng, đă là con Lạc, cháu Hồng th́ ai cũng có ít hay nhiều ḷng ái quốc. Đối với những đồng bào lạc lối lầm đường, ta phải lấy t́nh thân ái mà cảm hóa họ. Có như thế mới thành đại đoàn kết, có đại đoàn kết th́ tương lai chắc chắn sẽ vẻ vang.

Thư gửi đồng bào Nam bộ,
tháng 6-1946, sđd, t.4, tr. 246.


    ... Tục ngữ có câu: “Dân dĩ thực vi thiên”, nghĩa là dân lấy ăn làm trời, nếu không có ăn là không có trời. Lại có câu: “Có thực mới vực được đạo”, nghĩa là không có ăn th́ chẳng làm được việc ǵ cả.

    V́ vậy chính sách của Đảng và Chính phủ là phải hết sức chăm nom đến đời sống của nhân dân. Nếu dân đói, Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân rét là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân dốt là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi.

    V́ vậy cán bộ Đảng và chính quyền từ trên xuống dưới, đều phải hết sức quan tâm đến đời sống của nhân dân. Phải lănh đạo tổ chức, giáo dục nhân dân tăng gia sản xuất và tiết kiệm. Dân đủ ăn đủ mặc th́ những chính sách của Đảng và Chính phủ đưa ra sẽ dễ dàng thực hiện. Nếu dân đói, rét, dốt, bệnh th́ chính sách của ta dù có hay mấy cũng không thực hiện được.

Bài nói chuyện tại Hội nghị sản xuất cứu đói
ngày 13-6-1955, sđd, t.7, tr. 572.

(theo Một số lời dạy và mẫu chuyện về
TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
– NXBCTQG)

Đạo đức cách mạng

Ngày cập nhật 17.2.2009 (GMT+7)

… Đạo đức cách mạng là bất kỳ ở cương vị nào, bất kỳ làm công việc ǵ, đều không sợ khó, không sợ khổ, đều một ḷng một dạ phục vụ lợi ích chung của giai cấp, của nhân dân, đều nhằm mục đích xây dựng chủ nghĩa xă hội.

   

Bác Hồ tặng quà cho ông Trần Văn Nỏ
(ảnh tư liệu)

 Đạo đức cách mạng là đạo đức tập thể, nó phải đánh thắng và tiêu diệt chủ nghĩa cá nhân. 
    Chủ nghĩa cá nhân là việc ǵ cũng chỉ lo cho lợi ích riêng của ḿnh, không quan tâm đến lợi ích chung của tập thể. “Miễn là ḿnh béo, mặc thiên hạ gầy”. Nó là mẹ đẻ ra tất cả mọi tính hư nết xấu như: lười biếng, suy b́, kiêu căng, kèn cựa, nhút nhát, lăng phí, tham ô, v.v... Nó là kẻ thù hung ác của đạo đức cách mạng chủ nghĩa xă hội.

Bài nói chuyện tại Đại hội lần thứ III
của Đoàn thanh niên lao động Việt Nam,
ngày 24-3-1961, sđd, t.10, tr. 306

    ... Muốn xây dựng chủ nghĩa cộng sản phải có những con người cộng sản chủ nghĩa, nghĩa là phải có những người có đạo đức cộng sản. Nước ta cũng áp dụng đúng tinh thần như thế: muốn xây dựng chủ nghĩa xă hội phải có những con người xă hội chủ nghĩa, tức là phải có những người có đạo đức xă hội chủ nghĩa. Đạo đức xă hội chủ nghĩa không phải ở đâu cũng biểu hiện giống nhau. Ở nước ta, đạo đức xă hội chủ nghĩa là cần kiệm xây dựng nước nhà. Mọi người thi đua học tập theo cách xă hội chủ nghĩa, lao động theo xă hội chủ nghĩa, có đạo đức xă hội chủ nghĩa. Các cô, các chú, các cháu ở đây th́ thi đua học tập để về phục vụ việc xây dựng nước nhà.

Bài nói chuyện với sinh viên và cán bộ Việt Nam
đang học tập và công tác ở Mátxcơva,
ngày 29-10-1961, sđd, t.10, tr. 679.

    “… Cần, Kiệm, Liêm, Chính là nền tảng của Đời sống mới, nền tảng của Thi đua ái quốc.

Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông

Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc

Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính

Thiếu một mùa, th́ không thành trời

Thiếu một phương, th́ không thành đất

Thiếu một đức, th́ không thành người.

Cần kiệm liêm chính,
tháng 6-1949, sđd, t.5, tr. 631

    … Làm cách mạng để cải tạo xă hội cũ thành xă hội mới là một sự nghiệp rất vẻ vang, nhưng nó cũng là một nhiệm vụ rất nặng nề, một cuộc đấu tranh rất phức tạp, lâu dài, gian khổ. Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang...

Bác Hồ dùng thử máy cấy lúa cải tiến tại Trại thí nghiệm trồng lúa
Sở Nông lâm Hà Nội (16-7-1960) - Ảnh tư liệu

    Có đạo đức cách mạng th́ gặp khó khăn, gian khổ, thất bại, cũng không sợ sệt, rụt rè, lùi bước. V́ lợi ích chung của Đảng, của cách mạng, của giai cấp, của dân tộc và của loài người mà không ngần ngại hy sinh tất cả lợi ích riêng của cá nhân ḿnh. Khi cần, th́ sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của ḿnh cũng không tiếc. Đó là biểu hiện rất rơ rệt, rất cao quư của đạo đức cách mạng.

    Trong Đảng ta, các đồng chí Trần Phú, Ngô Gia Tự, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Thị Minh Khai và nhiều đồng chí khác đă v́ dân, v́ Đảng mà oanh liệt hy sinh, đă nêu gương chói lọi của đạo đức cách mạng chí công vô tư cho tất cả chúng ta học tập.

    Có đạo đức cách mạng th́ gặp thuận lợi và thành công cũng vẫn giữ vững tinh thần gian khổ, chất phác, khiêm tốn, “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”, lo hoàn thành nhiệm vụ cho tốt chứ không kèn cựa về mặt hưởng thụ, không công thần, không quan liêu, không kiêu ngạo, không hủ hóa. Đó cũng là biểu hiện của đạo đức cách mạng.

Đạo đức cách mạng,
tháng 12-1958, sđd, t.9, tr. 283, 284

(theo Một số lời dạy và mẩu chuyện về
TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
– NXBCTQG)

 1. Nguyên tắc đạo đức "Nói th́ phải làm" của Bác   

 2. Tinh thần quốc tế trong sáng.

 3. Yêu thương con người - nét đẹp vĩnh hằng trong chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh 

 4. Những lời dạy của Bác về đạo đức

 5. Năm điều Bác Hồ dạy Thiếu nhi

 6. Sáu điều Bác Hồ dạy là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng CAND

 7. Năm điều Bác Hồ dạy thanh niên- THƯ GỬI THANH NIÊN CỦA BÁC HỒ

 8. Những nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức đối với các tầng lớp khác nhau trong nhân dân

 9. Những nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức đối với Phụ lăo

 10. Những nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức đối với Phụ nữ

 11. Những nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức đối với Thanh, thiếu niên, nhi đồng

 12. Những nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức đối với Bộ đội, Công an

 13. Những nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức đối với đội ngũ trí thức

 14. Những nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức đối với giai cấp nông dân

 15. Đạo đức vô sản, đạo đức cách mạng là thế nào?

 16. Người cán bộ phải có đức tính như thế nào?

 17.  Cán bộ là ǵ

 18. Quan điểm chung của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức

 

 

 

Phần mềm dự thi tin học trẻ Hà Nam

Nhóm tác giả: Câu lạc bộ Tin học trẻ THCS Liêm Chính

Thí sinh: Đan Khánh Linh

 

Trở về trang chủ